Зарубіжна література

Шпори до екзамену із зарубіжної літератури:

1. Античність та її значення у розвитку європейської літератури та культури. Грецька та римська літ. Роди та жанри ант.літ,їх. представники. Творчість Есхіла, Софокла, Еврипіда. «античний світ» (II тисячоліття до н. є. - кінець V ст. н. е.)
2. Творчість Гомера. Гомерівське питання. Аналіз «Іліади».
3. Загальна характеристика літер. Середньовічча творчість Джауфре Рюделя, Бертрана де Борна, вагантів.
4. Місце героїчного епосу в літературі доби середньовічча. Характерні ознаки, аналіз «Пісні про Нібелунгів».
5. Доба Відродження. Композиція збірки Дж. Боккаччо «Декамерон».
6. «Божественна комедія» - головний твір Данте.
7. Творчий шлях Шекспіра(1564-1616). Шекспірівське питання. Проблематика та своєрідність драматургії. Останній геній доби Відродження.
8. Європейський сонет доби відродження. Еволюція жанру. Аналіз сонету за вибором.
9. Провідні тими та художні особливості високої комедії Мольєра. Своєрідність творчого методу.
10. «Дон Кіхот» Сервантеса. Місце романом у європ.літ. Характеристика образу Д.К.
11. Французька класична драма 17 ст. Характерні ознаки. Корнель та його драма.
12. ХVІІ ст. особлива історико-літ. епоха. Основні літературні напрямки та їх представники.
13. Доба просвітництва як особлива історико-літературна доба. Основні напрямки у літ. 18 ст. та їх представники. Аналіз просвітницького твору.
14. Дефо як представник просвітницького реалізму. Жанрово-композиційні особливості роману «Пригоди Р.Крузо».
15. «Мандри Гулівера» Джонатан Свіфт (1667-1745) памфлетно-сатиричне зображення дійсності.
16. Проблематика та поетика французької філософської повісті 17 століття. (Дідро, Вольтер - аналіз твору).
17. Загальна характеристика життєвого і творчого шляху Гете. “Фауст”.Історія створення.
18. Ф. Шіллер - німецький драматург. Аніліз однієї з п'єс.
19. Основні мотиви та образи лірики Д.Г.Байрона, жанр ліро-епічної поеми у творчості поета. Аналіз поеми.
20. Основні мотиви та образи лірики Про. Пушкіна. Аналіз поезії. Роман “Євгеній Онегін”.
21. Романтизм у німецькій літературі ХІХ ст. Творча спадщина Гофмана. Ідейно-художній аналіз одного з творів.
22. Поєднання романтичних та реалістичних тенденцій у творчості Гоголя. Поема “Мертві душі”.
23. Особливості творчого методу Бальзака.
24. Своєрідність нового періоду європейської л-ри на шляху від пізнього романтизму до символізму. Поезія французського символізму (Верлен, Рембо, Маларме).
25. Своєрідність художнього методу та авторської позиції Г.Флобера. Аналіз твору.
26. Етапи творчого шляху А.Міцкевича«Книга пісень:» ліричний герой та його еволюція.
27. Жанрово-роль своєрідність лірики Лермонтова. Аналіз поезії. “Герой нашого часу”- соціально-психологічний роман про частку покоління 40-х років хіх ст.
28. Етапи творчого шляху А.Міцкевича. «Кримські сонети» ліричні твори, дослідження героїчного характеру у творі «Гражина».
29. Специфіка англійського реалізму та його втілення у творчості Ч.Діккенса, Теккерея.
30. хіх ст.-історико-літератрна епоха. Роман Стендаля «Червоне і чорне». Протистояння особистості суспільству.
31. Художній метод Золя. Золя - як теоретик натуралізму. Аналіз твору.
32. Діяльність Толстого, філософсько-етичні шукання. Жанрова своєрідність романів. Діалектика душі героїв.
33. Два напрями в російській поезії у сер. XIX ст., концепція людини та світу, філософсько-етичні позиції. Тютчев, Некрасов, Фет, аналіз поезії за вибором.
34. Ідейно-художня своєрідність прози Чехова. Аналіз твору.
35. Основні принципи епічного театру, Бертольд Брехт - «Матінка Кураж та її діти». Джерела та підтекст твору, антивоєнний пафос й алегоричний сенс.
36. Творчий шлях Буніна. Особливості ліричної прози, її зв'язок з його поетичною творчістю.
37. Трагічні суперечності творчого шляху М. Горького. Неоромантичні та реалістичні тенденції в прозі Р. жанрове розмаїтя творчості, новий тип героя. Аналіз твору.
38. Література російського зарубіжжя (Бунін, Набоков, Шмельов.) Аналіз твору.
39. Тема втраченого покоління в літ 20 ст. Творчість Ремарка, Хемінгуея. Аналіз твору.
40. «Театр абсурду» як явище неоавангарду. Ознаки драми. Беккет, Йонеско.
41. Віддзеркалкння декаденської доби в особистості Про. Уайльда. ЕСТЕТИЗМ як провідний принцип світогляду і творчості Уайльда. Аналіз роману «Портреті Доріана Грея».
42. «Срібне століття» російської.поезії. Літературні напрямки, течії, школи у поезії. Блок, Ахматова, Маяковський та ін. Аналіз за вибором.
43. Оновлення європейського театру: «драма ідей» Ібсена, драма «дискусія» Шоу, символістська драма Метерлінка, лірико-психологічна драма Чехова.


Шпори для підготовки до іспитів, реферати, курсові, електронні книжки та інше. Будь-який охочий може спробувати свої сили на нашому ресурсі, ви не зустрінете ні бар'єрів, ні обмежень, адже кожен може бути як замовником і виконавцем, адже будучи професіоналом в одній сфері, можна не впоратися в інший.